2012-07-08 21:14:06 +0000

Let us correlate each element of any tripartite phenomenon to its analogous Trinitarian hypostasis.